randieikemo 2021-02-15 20:06:28

Årsklasse 16-17 år

Årsklasse 16 - 17 år 

På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en  spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes vurderingsevne slik at de  kan velge forskjellige videreutviklinger i gitte spill og kampsituasjoner. Grunnleggende  tekniske ferdigheter skal videreutvikles sett i forhold til individuelle forskjeller hos  spillere (ressursgrunnlag, teknisk ferdighetsnivå og spillerposisjon). Spillere skal få  trening i spill på minst to spillerposisjoner for å utvikle et bredt erfaringsgrunnlag.  Gjennom treningsarbeidet skal en fortsette å utvikle fysisk og psykisk ressursgrunnlag.  

Breddetilbud og Topp 

For Tertnes håndball er det viktig å understreke at her er det snakk om et OG, ikke et enten-eller. Vi er  oppmerksom på at det er lett å gå i” fokusfellen” hvor man lett kan få et inntrykk av at det handler om  Topp vs Bredde. All historikk tilsier at de klubbene som lykkes er dem som forstår at det handler om å  få til begge deler, da det ene ikke kan leve uten det andre. Toppen trenger god bredde for å ha mulighet  til å få opp spillere som vil satse, og bredden trenger noe å se opp til, noe å strekke seg mot..  

Bredde: 

Vi ønsker å stille med tilbud til de spillerne som vil trene litt mindre, men som ønsker å ha håndball som  en stor og viktig del av hverdagen. Vi ser at overgangen ofte blir stor når gruppen og laget man kommer  fra gjerne blir delt ytterligere opp, alt etter hva venner og kammerater ønsker med sporten. Vi ønsker  stort fokus på at man skal respektere hverandres valg, i tillegg vil vi være ute med informasjon om tilbud  i god tid slik at vi som klubb gjør vårt til at overgangen fra ungdomshåndball til junior håndball går så  bra som mulig. 

Topp: 

Det skal være lov å satse i Tertnes, og det skal være rom for å satse. Vi vil legge til rette for at man skal  kunne trene mye, og prøve å gi spillerne nok utfordringer å strekke seg etter. De som er med i denne  gruppen vil også bli fulgt opp av senior trener og delta på satsningslagene i klubben. Vi ønsker å være  ute i god tid med informasjon om satsnings tilbud foran hver sesong.  

Fordeling av treningsmengde og former 

Det må være en naturlig progresjon i treningsmengde i forhold til tidligere år, men med større rom for  individuell tilpasning. Det bør også periodiseres i løpet av året.  

For disse aldersgruppene trener man alt fra 3-6 økter i klubb alt etter satsning, og kamp program. For  mange av spillerne som satser, trenes det også på skolen. Og de kommer derfor opp i 6-8 økter i uken alt  etter ukes program. Det er derfor særdeles viktig at våre trenere, legger til rette for individuelt opplegg  ved behov. Vi skal tenke på spilleren først. Og gjøre vårt for at hverdagen til både de som trener 3-4  ganger og de som trener 8 går opp.  

Det er et ønske om at den delen av juniorgruppen som satser, følger senior gruppens treningsopplegg,  både innhold og mengde. På den måten blir overgangen til senior noe mindre utfordrende..

Fra liten til eliten side 23 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

I disse årsklassene kan man ikke ta utgangspunkt i en kake, da de ville sett helt forskjellige ut alt etter  satsning – ikke satsning. Spillerstall og behov. Noen må trene mer fysisk en sesong, mens noen må trene  mest teknikk. Det er viktig å kartlegge gruppene tidlig for å avdekke behovene, og da kunne si noe om  hva som må prioriteres av treningsmengde - former og innhold.. 

Dersom gruppen består av for få spillere, kan klubben vurdere samarbeid med naboklubber for å kunne  tilby tilstrekkelig kvalitet for de som ønsker å satse. Eventuelle samarbeidsprosjekter skal godkjennes av  Sportslig Utvalg.  

Kvalifisering til Bring-serien 

Kvalifisering til Landsserien er et av hovedmålene for aldersgruppen, og da for satsningsgruppene. Dette  er et tilbud for dem som trener mest og ønsker å satse på håndballen. 

Gruppen bør plukkes blant klubbens 17- 16- eventuelt 15-åringer (ved spesielle behov og i samråd med  sportslig leder) hvor hovedprioritet legges på sportslige ferdigheter, men der to er like gode skal den  eldste foretrekkes. Dersom kullene er store, bør det for å få oversikt over alle spillerne innføres  "Landsserie-treninger" gjerne med allsidig innhold, slik at gruppen kan modnes med hensyn til å jobbe  sammen mot et felles mål. 

Målsetning for treningsarbeid og kurs 

Denne gjelder fortsatt og er viktig for oss også i junior håndballen: 

Generelt for håndballen er det et par viktige ting som trenerne må være ekstra obs på. Vi ønsker at  håndballen i Tertens skal være for alle, det skal være sosialt og det skal være trygt. Sjekklisten for  trening skal hjelpe oss å ha bra kvalitet på trening og til å inkludere/se alle. 

Sjekklisten for trening: 

- Unngå kø. Planlegg treningen slik at spillerne slipper å stå i kø og vente. 

- Opplevde spillerne at treningen var gøy? 

- Fikk spillerne brukt mye tid med ball, og hatt mange ballberøringer?  

- Hadde vi fokus på kast- og mottaksferdigheter? 

- Brukte vi mye tid på småspilløvelser 

- Hadde vi øvelser med ulik vanskelighetsgrad? 

- Var vi flinke til å vise øvelsene for spillerne? 

- Ble alle spillerne snakket med direkte minst en gang i løpet av økten?

Fra liten til eliten side 24 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

Ytterligere fokuspunkter :

Psykisk 

Konsentrasjon og fokus 

Motivasjon 

Selvtillit 

Spenningsregulering 

Konfliktløsing 

Humør 

Vilje 

Fighter/guts 

Håndballteori 

Resultatmål lag og individuelt

Fysisk 

Egentrening 

Kast 

Basistrening 

Hurtighet og utholdenhet 

Naturlig spenst/styrke 

Start med eksplosiv styrke 

Skadeforebyggende trening (bevegelighet) 

Testing

Teknisk 

Pasningsformer / kvalitet 

Økende motstand 

Økende tempo og vanskelighetsgrad 

Bevegelse m/u ball 

Retningsforandringer og finter 

Skuddrepertoar 

Forsvarsteknikker – takle

Taktisk 

Samhandling 

Overblikk 

Utvikle vurderingsevne i kampsituasjon 

Flere forsvarsformasjoner (offensive 3:2:1 og 4:2) 

Rulle spill 

Krysningsspill 

Overgangsspill 

Tempo i fremover spill (formasjon) 

Kamp 

Kamper med betydning 

Forberedelser og evaluering lag og individuelt

Kurs 

Det er et krav for våre junior trenere at de har trener 2 kurs.  Kurset blir dekket av klubben.

Topping 

Det er lov å toppe i disse aldersklassene

Hospitering 

Det skal hospiteres opp. SU styrer dette i samråd med trenerneFra liten til eliten side 25 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

Fysisk trening / skadeforebyggende arbeid 

Basistrening og styrke bør prioriteres mest om sommeren, men det er veldig viktig at denne biten blir  vedlikeholdt gjennom hele sesongen. Vi anbefaler allsidig og variert fysisk trening; utholdenhet, styrke  med egen kropp som belastning, evt medisinball og strikk, hvor det bør legges stor vekt på  skadeforebyggende trening mot mage, rygg og skulderpartiene. Vi anbefaler også forebyggende  korsbåndstrening ved hjelp av balansebrett.  

Teknisk trening 

Det skal legges vekt på utvikling av individuell teknikk i alle spillets faser, som senere skal settes sammen  i ulike system. Det bør trenes bruk av riktig teknikk i valgsituasjoner ved å ha øvelser i små grupper. 

Spillerne bør utvikle flere typer skudd, og generelt bør skuddtrening vektlegges, både med hensyn til  presisjon og styrke. Jo flere ting en spiller kan jo bedre  

Testing 

Denne aldersgruppen bør bli ytterligere kjent med standardiserte tester for hurtighet, spenst og  utholdenhet. Disse bør være like for alle satsningsgruppene. Valgfri testing for breddelag. Testene skal  danne grunnlag for både individuelle og felles treningsopplegg, og være inspirasjon til egentrening.  Gjennomføres også midt i sesongen.  

Psykisk ressurstrening 

All erfaring viser at konfliktsituasjoner oppstår mellom spillere og spillere / trenere når ambisjonsnivå  blir tilstrekkelig høyt. Det er derfor viktig å anvende tid på å gjennomgå metoder for konfliktløsning  innenfor mindre grupper. Dette bør skje i form av gruppearbeid. 

Innføring i håndballteori betraktes også som en del av psykisk ressurstrening. Krav til ferdigheter som  funksjon av spilleposisjon og spilleformasjon skal gjennomgåes. Innlæring skal i stor grad skje i form av  gruppearbeid. 

Mentale faktorer 

For å få oversikt over laget og enkeltspillere bør trener ha mulighet til å gjennomføre kartlegging av  motivasjon, selvtillit og spenningsfaktorer hos den enkelte spiller. Dette kun til treners bruk for å unngå  konfliktsituasjoner. Det danner da grunnlag for videreutvikling i løpet av sesongen, både i trenings- og  kampsituasjon 

Sosial aktivitet  

Sosiale forhold er veldig viktig! Vi må ta vare på alle som ønsker å tilhøre gruppen. Et viktig tiltak for å  sveise sammen laget er å ha treningsleir over 3-4 dager før sesongstart. 

Det bør legges opp til at bredden også har slik treningssamling. 

For å få tid til å gi innføring i håndballteori bør det holdes korte spillermøter før / etter trening. Slike  møter skal planlegges i god tid slik at spillere får mulighet til å avsette ekstra tid til dette. Generelt bør  en avsette en fast ukedag til dette.

Fra liten til eliten side 26 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

Utover dette, er det viktig å samle lagene til sosiale aktiviteter. 3-4 ganger i løpet av en sesong. I tillegg  er det viktig med foreldremøter. Det må settes ned en gruppe som arbeider inn mot evt deltagelse i  landsseriene. Dette er foreldrekontaktene sitt ansvar.. 

Kamptilbud  

Begge årsklassene skal delta i Regionsserien. 

Vi ønsker å forsøke å kvalifisere oss til landsserien. Både Bring 16 år, og Lerøy 17-18 år. 

Lagene kan delta i turneringer i løpet av sesongen. Av disse skal minst en være en reiseturnering utenfor  Hordaland. Et eventuelt breddelag skal delta i turneringer etter behov/ønsker i samråd med Sportslig  Utvalg legges det en plan for dette.