randieikemo 2021-02-15 20:03:21

Årsklasse 12-13 år

Årsklasse 12 - 13 år 

I denne årsgruppen skal det fortsatt trenes allsidig og variert og en skal legge vekt på  at spillerne får prøve seg på forskjellige spillerposisjoner både på trening og i kamp.  Teknikk, både angrep og forsvar, er fortsatt prioritert.  

Vi ønsker ved 13 års alderen/ungdomshåndballen å kartlegge hvem som ønsker å trene mye/mer og hvem som ønsker å trene mindre. Dette handler om at det både skal være plass til bredde og topp. Vi  trenger trenere til begge deler. En slik kartlegging gjøres før sesongen. Og skal ikke være en endelig  fasit. Her er det snakk om å danne et bilde i forhold til prosessen videre med trener ressurser og  fordeling av treningstid osv. En 12 og 13 åring har lov til å trene akkurat så mye eller lite som de vil.  De skal fortsatt ha et tilbud i Tertnes. 

Det vil være større fokus på hospitering, og differensiering innad i eget lag, for å møte spillerne med  økt behov, og ønsker, men vi har fortsatt ikke fokus på topping med resultat som motivasjon. Vi vil ha  større omfang av spillere med oss opp i 14 og ikke kun dem som er langt fremme som 12 og 13 åringer.  

Hospitering og differensiering skal avklares med Sportslig utvalg, som kaller inn trenerne fra 12 år og  opp til et møte for å gå igjennom hospiteringssituasjonen og behovene.  

Fordeling av treningsmengde og former.  

For denne klassen øker ukentlig trening fra/til (2-3-4) økter i uken. Innen klassen er det en gradvis økning  i treningsmengde både gjennom økt tid og effektivisering av treningsgjennomføringen. Vi ønsker at  håndballspillere også i denne aldersgruppen skal ha mulighet for å drive på med andre parallelle  aktiviteter. Spillere som ikke har annen aktivitet skal oppfordres og motiveres til egentrening. Fordeling  av innhold i treningene er vist på figur nedenfor. En nærmere beskrivelse av hva som ligger i de ulike 

kakestykkene kommer videre nedover. 

Målsetting for treningsarbeidet og kurs 

Generelt for håndballen er det et par viktige ting som trenerne må være ekstra obs på. Vi ønsker at  håndballen i Tertnes skal være for alle, det skal være sosialt og det skal være trygt. Sjekklisten for  trening skal hjelpe oss å ha bra kvalitet på trening og til å inkludere/se alle.

Fra liten til eliten side 13 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

Sjekklisten for trening: 

- Unngå kø. Planlegg treningen slik at spillerne slipper å stå i kø og vente. 

- Opplevde spillerne at treningen var gøy og preget av lek? 

- Fikk spillerne brukt mye tid med ball, og hatt mange ballberøringer?  

- Hadde vi fokus på innlæring av kast og mottaksferdigheter? 

- Brukte vi mye tid på småspilløvelser 

- Hadde vi øvelser med ulik vanskelighetsgrad? 

- Var vi flinke til å vise øvelsene for spillerne? 

- Ble alle spillerne snakket med direkte minst en gang i løpet av økten? 

Målet for Tertnes i 12 og 13 års klassen er at det skal være kjekt å spille håndball. Vårt motto er flest  mulig, lengst mulig og vi har ikke fokus på resultater. 

Trenerne våre blir ikke målt på hvor mange kamper man vinner med laget, eller hvor mange mål  man vinner med, men hvor mange spillere man klarer å få med opp i 14 års klassen. 

Det er viktig å understreke at det skal være lov å vinne, og så lenge det skjer ved at alle får spille og  prøve seg, alle blir sett og inkludert så er det topp. 

Ytterligere fokus: 

I denne årsgruppen skal det trenes allsidig og en skal legge vekt på at spillere får prøvd seg på de  forskjellige spillerposisjonene både på trening og i kamp. For jenter og gutter 12-13 vil det bli fokusert  på grunnleggende ballbehandling samt enkle skudd og enkle skuddavslutninger basert på samarbeid  mellom flere spillere. Målene for treningsarbeidet vil fokusere på teknikkdel. – øke fokuset på  egentrening og treningskultur.

Psykisk 

Respekt for tider, medspillere og trener 

Skape Vi-følelse samarbeid, fellesskap og tilhørighet 

Konsentrasjon 

Gi ansvar 

Fysisk 

Kast 

Basistrening  

Hurtighet og utholdenhet 

Naturlig spenst/styrke 

Skadeforebyggende trening (bevegelighet) – NIF`s Skadefri

Teknisk 

Ulike pasnings- og skuddformer 

Finte begge veier 

Bruk av linjespiller (innspill og sperre) 

Forsvarsteknikk (Blokk, press, snapping) 

Pasninger i fart, temposkifterFra liten til eliten side 14 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

 

Bevegelse uten ball

Taktisk 

Konsekvensspill 

Pådragsdans 

Valgøvelser

Kamp 

Bruk av innlærte teknikker i kampsituasjon 

Sette mer i system 

Motiver til kreativitet

Kurs 

Tertnes ønsker å tilby trenere fra 12 år og opp trener 2 kurs. Vi vil at  våre trenere for ungdomshåndballen (13 år) skal være kurset. Kurset blir  dekket av klubben.Teknikkde

Pasninger 

Spillere skal beherske forskjellige pasningsformer  

Spillere skal beherske normal utføring av grunnskudd og hoppskudd Spillere skal begynne å trene på variasjon i skuddene

Finter 

Forskjellige typer finter skal trenes inn mot 'død' person, eventuelt mot person som  yter redusert motstand. Slike typer er høyre-venstrefinte, piruett, hoppfinte etc. 

Sperrer 

Spillere skal bevisstgjøre bruken av linjespiller. Linjespiller skal forstå bakspillerne

Målvakt 

Målvakter skal trene spesielt på grunnstilling, forflytning og bevegelighet. 

Målvakter kan begynne å stå fast i mål. Vi ønsker å ha målvaktene fast på keeper  trening hver uke hvor vi trener på grunnteknikk.Utdrag av sportslig innhold for de forskjellige aldersklasser er gjengitt nedenfor:

Alder 

Målvakt 

Teknikk forsvar 

Teknikk angrep

12-13  

år

Vedlikeholde  

og utvikle  

innlært tekn. 

Parade av  

stuss 

Utkast 

Reaksjonstreni 

ng 

Bevegelighet

Vedlikeholde og utvikle  innlært teknikk 

Pressing/plasskifte 

Trening av snapping 

Blokk 

Trene fast på mer enn 1  forsvar. 

Legge på 5-1 eller 3-2-1  og fokusere på å kunne  forstå flere formasjoner

Vedlikeholde og utvikle innlært  

teknikk 

Kryssløping bakspillere (13) 

Kryssløping/gjenlegging (13) 

Finter v-h, h-v (13) 

Sperring 

Innhopp/sats på begge ben 

Underarmsskudd 

Rulling etter skuddFra liten til eliten side 15 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

Spilldel 

Utprøving 

På dette årstrinnet skal spilltreningen være rettet mot å sette spillere i stand til å  prøve ut tekniske ferdigheter i spillsituasjoner. For å få tilstrekkelig antall  repetisjoner trenes mye med redusert bane og redusert spillertall på hvert lag. Små  spill 2 mot 2, 3 mot 3 og 4 mot 3, 3 mot 2 osv.

Angrep 

Spillere prioriterer pådrag og viderespill. Enkle overganger

Forsvar 

Vi prøver forskjellige formasjoner. Det skal være lov å prøve og feile. Slik lærer  man nye ting.

Topping 

Vi topper ikke i J/G 12 og 13. Fokuset er fortsatt på å ha flest mulig lengst mulig. Vi  ønsker å utvikle fles mulig spillere til seniorspill. I noen situasjoner, hvor enkeltspillere  er veldig dominerende i et lag, kan det legges opp til kamper for de” nest beste” slik at  de blir” tvunget” til å ta mer ansvar. Dette skal avklares med SU og det vil bli foretatt  skjønnsmessig vurdering. Ren topping motivert av resultat er ikke ønskelig. Vi legger opp til noe differensiering for å møte flest mulig spilleres behov, og på den  måten skape størst mulig utvikling.

Hospitering 

Vi hospiterer 1-2 gang i uken fra 12 år og opp. Dette avtales med de aktuelle trenerne  og representant fra SU.Fysisk trening 

Generelt 

Fysisk trening øker fra 12 år. Vi har elementer av basis/styrke trening og  bevegelighet 2- 3 ganger i uken. Alt etter tidspunkt i sesong. Gjerne 2 knyttet til  treningen i hall, før etter. Og 1 egen økt. God fysisk grunntrening er vesentlig for  utvikling av håndball spillere i dag. Husk NIF`s SkadefriKamptilbud  

Begge årsklasser skal delta i den lokale kretsserien. I 12 og 13 årsklassen. Det er lov å melde opp lag i  klasser over eget alderstrinn. Alle skal ha et kamptilbud, og vi prøver å få det tilpasset flest mulig i  forhold til nivå. 

Det oppfordres til å delta på lokale turneringer. Disse årsklassene oppfordres også til å delta i én utenbys  turnering som i god tid besluttes av klubben.

Fra liten til eliten side 16 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

Sosial aktivitet  

Det oppfordres til flere sosiale samlinger for gruppene pr sesong. Arrangert av gruppene selv, med hjelp  av foreldrekontakt ved behov. Stort fokus på VI-et, i gruppen. La spillerne ta medansvar for at alle er  inkludert og har det bra.  

Minimum 2 foreldremøter i sesong, arrangert av foreldrekontaktene.  

Evaluering 

 

Generelt 

Fra 12 år er det en liten endring i mengde og struktur. Det skal være lov å trene  mer. Det skal være mulig å differensiere innad i gruppene, alt etter behov og  muligheter. Stort fokus på spillerutvikling.

Ferdighetsmål 

Tekniske mål 100% Sølvmerke 20% Gull.

Sosiale mål 

Sosiale mål skal også i denne klassen være de viktig. Respekt er et viktig punkt for  trenerne å fokusere på. Respekt for hverandre, og hverandres valg. Den som  trener mye, skal respektere at noen vil trene mindre, og omvendt. Gruppen skal  fungere på tvers av behov og ønsker. Alle er like viktig for laget.

Resultatmål 

På dette alderstrinnet skal det legges liten vekt på konkrete resultatmål. 

Resultatmål kan eventuelt være kampresultater sammenlignet med tidligere  resultater mot samme motstander. Slike mål skal som nevnt over tillegges liten  vekt. Våre trenere blir ikke målt på resultater men på hvor mange spillere vi klarer  å utvikle å få med opp i høyrere årsklasser..

Frafall 

Minst mulig frafall – tilpasse tilbudet til flest mulig, så langt det lar seg gjøre.. Flest mulig med videre