oyvindhoysater 2018-02-20 18:58:58

Om oss

Velkommen til Tertnes håndball!

Tertnes Håndball skal være et tilbud til alle håndballinteresserte jenter og gutter i vårt område. Vi har håndballskole for de yngste og lag med i serien i så mange aldersklasser som mulig fra 8-9 år og oppover, både for jenter og gutter.  Vi ønsker å skape trivsel og trygge rammer rundt enkeltspillere og lagene slik at den enkelte spiller trives samtidig som man utvikler sine ferdigheter.

Gjennom bevisst satsning på bredde skaper vi også et tilbud til dem som ønsker å utvikle seg videre. Det er en målsetning for oss at elitelaget vårt, et av landets beste damehåndballag, rekrutterer fra juniorgruppen.

Damer 4.divisjon og Herrer 4.divisjon sorteres også under oss.

Tertnes håndball drives stort sett på dugnad, trenere er ofte foreldre med håndballerfaring og styret består av foreldre til aktive utøvere, som velges inn for 2 år av gangen. Trenere oppfordres til å ta trenerutdanning og klubben betaler utgiftene ved dette.

Postadresse: Tertnesveien 24, 5114 Tertnes

Mailadresse: tertnes@rvn.handball.no


1. TERTNES HÅNDBALL

Du som har valgt håndball som din idrett kan se fram til massevis av små og store trivelige opplevelser. I håndball skal vi ha plass til alle, og alle skal trives – føle seg hjemme. Det er derfor viktig å engasjere;

 • reflekterte trenere som ønsker å utvikle et positivt barne- og ungdomsmiljø
 • ledere med sunne holdninger
 • engasjerte foreldre

Konkurranse er en del av håndballaktiviteten. Barn liker å konkurrere. De liker å prøve sine ferdigheter, sammenligne seg med andre eller registrere egen framgang. Vi ser det ikke som noe mål å fjerne konkurranseelementet, selv ikke for de yngste. Det gjelder å bruke det med fornuft. La konkurransen bli en positiv opplevelse for alle, også de som ikke alltid vinner. Vi må sørge for at alle vinner en gang i blant. Det er med på å skape glede – og framgang.

For å kunne oppleve håndballaktiviteten slik vi ønsker den skal være, stilles det store krav til oss alle sammen, enten vi er ledere, trenere, dommere, spillere eller foreldre. Ungene fortjener gode fritidsaktiviteter med gode holdninger. Sammen kan vi sørge for at håndballen i Tertnes blir «et godt sted å være».

2. HÅNDBALLGRUPPENS FILOSOFI

Tertnes Håndball har som formål å legge forholdene til rette for yngre spillere i nærmiljøet på Tertnes og i Åsane. Vi skal kunne tilby alle utøvere god faglig instruksjon, der lek med ball er fremtredende de første årene og senere tilrettelegger man for mer systematisk håndballopplæring. Tertnes Håndball har egen gratis Håndballskole for de aller yngste. Dette tilbudet varierer fra sesong til sesong avhengig av frivillige foreldre som ønsker å starte opp, opplegg med SFO, ressurser og treningstider tilgjengelig. Håndballskole fokuserer på aktivitet og lek med ball og er en oppstartsfase før det blir et lag, med påmeldinger til turneringer osv.

Idretten vår er en lagidrett. Laget står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr samarbeid og felles innsats. Oppmuntring fra kameratene er viktig for at laget skal fungere godt. Disse stikkordene bør prege laget både i samspillet på håndballbanen og i det sosiale samværet ellers. Men håndball er en lagidrett på mer enn en måte. Like viktig som samarbeid spillerne imellom, er samspillet mellom laget og voksenpersonene rundt laget.

Dette gjelder særlig samspillet mellom trenerne, lederne, foreldrene og spillerne. Dersom disse gruppene aktivt trekker i samme retning, til lagets beste, kan vi virkelig snakke om lagspill. Kommunikasjon er nøkkelordet for å få i stand slikt samarbeid, På foreldremøter og klubbkvelder kan trenere, ledere, foreldre og kanskje spillere, møtes til sosialt samvær og diskusjon. Her kan klubbens virksomhet, sportslige og sosiale mål drøftes, og alle grupperinger kan få fram sine meninger. Her kan du bidra til å utvikle lagspill og samarbeid både på og utenfor håndballbanen.

I Tertnes Håndball har vi rene årsklasser i serien. Vi må la venner og skolekamerater trene sammen og spille på samme lag.  Alle skal, etter en viss tids trening, få spille kamper, og så langt det er mulig skal en unngå å toppe lag og heller tilrettelegge for passende lagfordeling slik at alle kan spille og føle mestring.

Alle spillerne som kommer til klubben skal få et tilbud, når vi har lag i spillerens alderstrinn. I utgangspunktet sier vi ja til alle, og så får eventuelt klubben ved styret/sportslig leder finne løsninger, som f.eks. å dele grupper og etablere nye lag, når det begynner å bli for mange i en årsklasse.

Det er viktig at alle har oppfattet og erklært seg lojal til en felles målsetting for aktiviteten, og at alle jobber etter de samme prinsipper. Først da er vi med på å utvikle glade, harmoniske unger som trives med lek og fysisk utfoldelse, utvikler selvtillit og kreativitet, og som opptrer som positive elementer i det sosiale miljøet. Barn er ikke små voksne, og aktiviteten for ungene skal ikke være noen forminsket kopi av aktiviteten de voksne driver. Barneidretten skal drives på barnas premisser. Målsettingen er å stimulere den fysiske, psykiske og sosiale utviklingen positivt. Videre må vi sørge for at bevegelsestrangen og behovet for fri utfoldelse tilfredsstilles gjennom allsidige utfordringer. Leken skal dominere til langt oppover i årsklassene, ja selv på ungdomsnivå bør leken ha en bredere plass enn hva tilfellet er i mange miljøer i dag. Moro og latter skaper trivsel, som igjen skaper framgang. Selv om vi litt etter litt trekker konkurranseelementet inn i aktiviteten, og vi etter hvert stiller visse krav til våre unge utøvere, er det viktig å beholde smilet. Alvoret kommer tidsnok.

3. FORVENTNINGER

Hvilke forventninger har du til klubben?

Hva forventer klubben av deg?

Her har vi gjort et forsøk på å gi deg noen av svarene.

Klubben

 • Klubben skal holde lagene med treningslokaler, drakter og trenere.
 • Klubben dekker forsikring for alle spillere til og med fylte 12 år.
 • Klubben holder lagene med medisinsk utstyr som tape, is, kompress, plaster mv.
 • Klubben melder på og dekker påmeldingsavgift i kretsserien og til turneringer.
 • Spillerne får komme gratis inn på alle Tertnes Elite sine hjemmekamper dersom de er kledd i Tertnes-drakt. Det samme gjelder kamper hvor Tertnes Håndball er arrangør.
 • Klubben dekker utgifter i forbindelse med utdanning av trenere.
 • Klubben dekker utgifter dersom foreldre eller de eldste pillerne ønsker trener- eller dommerkurs
 • Klubben har egen avtale med leverandør av utstyr, som også omfatter rabatter for spillerne

Treneren

I alle lag og miljøer er treneren en viktig person. Mange spillere har treneren som forbilde, både på og utenfor banen. Trenerens ord er lov, trenerens oppførsel og holdninger blir gjerne en norm for akseptert stil og væremåte. Dette er noe av det som gjør det morsomt å være trener for yngre lag i håndball. Samtidig er det ansvarsfullt. Et forbilde har stor påvirkningskraft, treneren må derfor nøye tenke gjennom sin væremåte og fremtreden overfor spillerne.

Trenerens viktigste oppgave for aldersbestemte lag er å skape trivsel og trygghet i gruppen, slik at alle kan ha det gøy og utviklende med håndball. Lykkes dette, er grunnlaget for et godt læringsmiljø lagt. I tillegg til at treneren bør ha gode lederegenskaper og sunne holdninger, må kunnskaper om lagspill generelt og håndball spesielt stå sentralt. Men det viktigste av alt er trenerens evne til å skape et godt miljø. Barn og unge som trives og har det gøy sammen vil utvikle seg positivt, både på og utenfor banen.

 • Tertnes håndballs målsettinger er utgangspunktet for trenerens virksomhet.
 • Treneren skal planlegge treningen innenfor de rammer som er tildelt.
 • Treneren skal utvikle den enkelte til å bli best mulig innen håndball ut fra de mål spilleren har med idretten.
 • Treneren tar ut laget til kamper og leder laget under kamp. Det er viktig at alle får prøve seg mest mulig, uansett kvalifikasjoner.
 • Treneren har ansvaret for å skape trivsel og trygghet for spillerne i miljøet.
 • Som trener i Tertnes forventes det full lojalitet overfor de beslutninger og målsettinger som til enhver tid gjelder.

Foreldre, foresatte og foreldrekontakter

Som foresatt til en håndballspillende jente eller gutt, vil det være naturlig at du er en del av det lokale håndballmiljøet, et sosialt miljø som gir god kontakt med både voksne, ungdom og barn. Du vil få nye venner og knytte kontakter til nye miljøer. Sammen vil vi oppleve trivsel, hygge og ikke minst spenning, både på og utenfor håndballbanen. I ethvert miljø er alle involverte ansvarlig for en positiv kommunikasjon og kreativ utvikling, dette gjelder ikke minst i håndballmiljøet. Et godt samspill mellom foreldre, trenere, ledere og spillere må til for å skape en positiv stemning rundt laget. Trygghet, trivsel og glede er grunnpilarene, det å sammen takle medgang og motgang er en annen viktig utfordring. Vi må derfor sammen utvikle et håndballmiljø der travle, trygge unger trives.

Foreldre og foresatte bør være med å støtte opp rundt laget. Det må velges en eller helst to foreldrekontakter som kan være bindeledd mellom laget og klubben. All erfaring tilsier at de lag som har en aktiv foreldregruppe også får et bedre sportslig resultat på lengre sikt.

 • Foreldrekontaktene må melde fra dersom en ny spiller begynner eller en spiller slutter (noen lag velger at dette skal være treners oppgave).
 • Lagene er ansvarlige for å gjennomføre de arrangementer som de er tildelt i henhold til beskrivelse under «Arrangement».     Foreldre og foresatte må følge opp de dugnadene som klubben har.
 • Foreldrekontakten er trenerens hjelpende hånd.
 • Foreldrene må stille opp til kjøring dersom det er nødvendig.

Spillerne

Det forventes at spillerne stiller på trening og kamp til de tider de har fått oppgitt av trener. På treningene skal de gjøre sitt beste for at alle som ønsker å trene kan gjøre dette i et godt og sundt treningsmiljø. Spillerne må alltid oppføre seg korrekt og følge de regler som er satt.

Det er spilleren eller foresattes plikt å informere trener dersom spilleren har spesielle sykdommer eller allergier. Treneren bør da læres opp i hva som skal gjøres dersom noe spesielt inntreffer.

Alle forfall til trening eller kamp bør varsles til trener.

For at spilleren skal få delta i kamp, må medlemskontingenten være betalt. Spillere som spiller på et 13-årslag eller eldre, må i tillegg ha betalt Norges Håndball Forbunds lisens. Dette er en forsikringsordning som alle må betale, se også pkt. 7. Har du betalt lisens, får du også Håndballavisen tilsendt i posten.

4. ØKONOMI
Oppklaring for å unngå misforståelser: Tertnes Håndball og Tertnes Elite er to forskjellige organisasjoner, med hver sin økonomi.

Hva går kontigenten til:

Mange lurer på hva kontingenten egentlig går til. Under her har vi ramset opp forskjellige poster vi betaler for og håper med dette å skape en forståelse for at det koster å skape et idrettstilbud til barn og unge som skal bidra til trygge og gode oppvekstvilkår.

 • Påmelding Kretsserien
 • Kontingent Krets
 • Klubbkontingent Norges Håndballforbund
 • Trenerutgifter
 • Påmelding turneringer og cuper
 • Dommerutgifter
 • Drakter
 • Baller og annet håndballutstyr
 • Is/tape/førstehjelpsutstyr
 • Gebyrer
 • Kurs (trener- og dommerkurs)
 • Klubbhuskontingent (som oftest adskilt fra kontigent på faktura)
 • Økonomisk støtte til lag ved sportslige aktiviteter godkjent av styret

Totalt har vi langt større utgifter enn kontingenten dekker. Dette er utgifter som dekkes av sponsormidler og kommunale tilskudd.

Dugnader/arrangement:

Vi får tildelt en rekke arrangementer fra NHF, de er vi pliktig til å arrangere. Inntjening ved arrangementer går til dommerutbetalinger, overskudd går rett inn i felleskassen. Prinsippet er at alle lag deltar på dugnad og eventuelt overskudd kommer alle lag til gode.

Økonomi ved å reise på cup:

 • Hovedregel er at klubben betaler påmeldingsavgift.
 • Hvert lag i Tertnes Håndball kan søke styret v/økonomiansvarlig om støtte til cup. Så langt økonomien ligger til rette skal klubben støtte hvert alderstrinn med 2000,- til reise på cup.
 • Hvert lag kan søke styret v/økonomiansvarlig om å få dekket treners reise og opphold.
 • Deltagerne selv må dekke utgifter ved reise og overnatting på cup. Det er vanlig at spillerne spleiser på to voksne som må reise og bo med spillerne.

5. TURNERINGSREGLER

Det er en del enkle punkter vi ønsker at alle følger når enkelt lag eller klubben drar på turnering.

 • Bruk av alkohol er strengt forbudt. Dette gjelder også for ledere og foreldre når de er sammen med spillerne på tur.
 • Røyking er ikke tillatt verken for spillere, ledere eller foreldre i nærvær av spillerne.
 • Ta hensyn til andre. Tenk på at vi representerer Tertnes  Håndball, og måten vi oppfører oss på kan virke enten positivt eller negativt tilbake på klubben.
 • Alle tider overholdes.
 • 2 voksne ledere skal bo sammen med spillerne. Hvem som skal være ledere skal være bestemt før laget reiser av gårde.
 • Medisinsk utstyr skal alltid medbringes.

Når hele klubben drar på felles turnering, vil det alltid være en hovedleder som har det overordnede ansvaret. Hovedleders oppgaver er:

 • Være bindeledd mellom alle lagene, lagledere, spillere og arrangør.
 • Ha oversikt over alle deltakerne for de påmeldte lag.
 • Organisere ledermøter når informasjon skal gies, og forvisse seg om at alle laglederne kjenner opplegget for turen.
 • Være tilgjengelig for foreldre som ikke er med på turneringen.

6. FORELDREVETT

Når vi er på kamper eller turneringer er det visse ting vi som foreldre skal være bevisst på:

 • Skal du si noe – si noe positivt.
 • Gi oppmuntring og ros til hele laget ikke bare ditt eget barn.
 • Gi oppmuntring både i medgang og motgang.
 • Se på dommeren som en veileder og ikke kritiser dommeravgjørelsene høylytt.
 • Respekter trener/lagleders bruk av spillerne.
 • Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap.
 • Dersom du ikke har anledning å være på kampen – spør om den var morsom og spennende – ikke bare spør om resultatet.

7. FORSIKRING/LISENS

Spillere i årsklassene 9-12 er dekket gjennom klubbens forsikring.

Fra 01.01 det året spillerne fyller 13 år må spillerne løse lisens. Det er Norges håndballs høyeste organ, Forbundstinget, som har bestemt dette. Første gang du betaler vil du få blanketten via klubben, senere kommer den direkte hjem til deg.

Det finnes to varianter av denne forsikringsordningen som spillerne må ha, LISE og LISE PLUSS. Dere velger selv hvilken av disse lisensene dere ønsker. Tertnes Håndball anbefaler at dere leser vilkårene nøye. Dersom vilkårene ikke fyller de kraven dere som foreldre setter til en forsikring må evt. egen forsikring tegnes.

Dersom en lisenspliktig person spiller uten å ha betalt lisens, ilegges klubben et gebyr lik lisensbeløpet. Dette gebyret skal spilleren selv dekke – refusjonskrav blir sent fra klubben til den enkelte spiller.

8. SAMARBEIDSAVTALE

Super-G Åsane vil være Tertnes Håndball sin primærbutikk. Her vil klubbkolleksjonen våre tilgjengelig. Tertnes Håndball har fått tildelt egen shop in shop i Super-G Åsane, så gjerne ta turen bort å se utvalget.

Samtlige medlemmer av Tertnes Håndball Junioravdeling har rett til 10% rabatt ved daglig handel i alle G-Sport Bergens butikker: Arken, Åsane, Knarvik, Arna, Bergen Storsenter, Vestkanten, Sotra Laguneparken, Askøy, Stord, Stord Amfi, Oasen Haugesund, Amanda Haugesund og Sykkel & Sport Haugesund. Rabatten gjelder ved kjøp av alle varer i G-Sports sortiment eksklusive tilbudsvarer. Med daglig handel menes handel over disk i de nevnte butikker. Medlemmene fpr også spesialpris på en del klubbrelaterte varer merket «klubbprodukter» i butikken.

Avtalekort med magnetstripe blir laget av G-Sport Bergen og deles ut til alle medlemmer som har betalt kontingent, så snart vi har mottatt medlemskortene.

Handlekvelder for medlemmer

G-Sport Bergen arrangerer etter nærmere avtale handlekvelder for Tertnes Håndball, hvor G-Sport Bergen fremskaffer «spesialpriser» på behovsrelaterte produkter. Så følg med på nettsidene…

 

9. SPONSORAVTALER

 • Det er kun Tertnes Håndball v/styret, som kan inngå sponsoravtaler på vegne av gruppen.
 • Det er kun Tertnes Håndball v/styret, som kan inngå sponsoravtaler på kampdraktene.
 • Det er anledning for enkeltlag å få egne sponsorer, logo kan kun plasseres på høyre fremside av Tertnes Håndball sin hettegenser eller      overtrekksjakk i størrelse stående A5. G-sport er vår avtaleforhandler og styret skal informeres.
 • Kolleksjonen for Tertnes Håndball er den eneste som skal brukes ved representasjon av Tertnes Håndball.

 

10. SALGSBETINGELSER

Salgsbetingelser for Tertnes Håndball, organisasjonsnummer 981 916 026

 

1. Oppsigelse av medlemskap

Innbetalt medlemskontingent gjelder for inneværende år. Kunden kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Tertnes Håndball med umiddelbar virkning. Med mindre kunden har utøvd sin angrerett, vil ikke en eventuell oppsigelse av medlemskapet i Tertnes Håndball innebære at kunden har rett til å få refundert allerede innbetalt medlemskontingent eller treningsavgift for inneværende periode.

 

2. Ordrebekreftelse

Når betalingen er gjennomført, vil du motta ordrebekreftelse til registrert e-postadresse.

 

3. Betalingsmåte

Vi tilbyr betaling med VISA og Mastercard.

 

4. MVA

Gjeldende medlemskontingent og treningsavgift for Tertnes Håndball fremkommer på Tertnes Håndball sin nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av hverken medlemskontingent eller treningsavgifter. Prisene som er oppgitt er dermed nettopriser.

 

5. Angrerett

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager etter betaling.

 

Kalender

April
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345