Logo%20ITEC%202018.JPG

TURNERINGSREGLEMENT / TOURNAMENT REGULATIONS (below)

Oppdatert 09.03.2018

Importgruppen Tertnes Elite cup spilles etter NFF sitt reglement med unntak av der annet er spesifisert.

Vi gjør oppmerksom på at turneringsreglementet kan endres frem til turneringsstart. Ved endringer tett opptil turneringsstart vil dette bli gitt spesifikk beskjed om.
Lagene plikter å sette seg inn i reglementet før turneringsstart.

Jury:
Turneringens jury består av 3 medlemmer.

Juryens tredje medlem vil være en leder fra et av lagene som ikke på noen måte vil bli påvirket av avgjørelsens utfall. Dette vil bli valgt ut for hver eventuelle protest, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forespørsler.

Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.

Kampreglement:

Klasse:
G14: Gutter født fom 1.1.2004 og senere.

Spilletid:
2 x 30 min
Alle lagene er garantert fem kamper.
Kampene starter fredag kl 1600, og siste kamp er ferdig søndag ca kl 1600. Alle må være klare til å spille i dette tidsrommet.

Drakter:
Ved draktlikheter skal det laget som er oppført som bortelag i programmet skifte drakter. Dommeren avgjør hva som er for likt. Vester kan lånes i sekreteriatet.

Spillernes utstyr:
Samtlige spillere skal bruke leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende leggbeskyttere er ikke protestgrunnlag.

Frammøte:
Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den banen hvor deres kamp spilles senest 10 minutter før kampen skal begynne. Lag som ikke møter til fastsatt kamptid, uten særlig grunn, taper kampen på walk-over. Det er juryen som til enhver tid tar standpunkt til hva som er ”særlig grunn” ved manglende fremmøte.

Spillesystem:
Lagene blir inndelt i 4 grupper på fire lag. Disse spiller enkel serie. De to beste lagene i hver pulje går til sluttspill som spilles som cup.

Gruppetreere og gruppefirere spiller plasseringskamper. Gruppetreerne og gruppefirerne rangeres seg i mellom etter samme kriterier som innad i hver enkelt gruppe.
Beste og nestbeste gruppetreere spiller om 9. og 10. plass.
Tredjebeste og fjerdebeste gruppetreere spiller om 11. og 12. plass.
Beste og nestbeste gruppefirere spiller om 13. og 14. plass.
Tredjebeste og fjerdebeste gruppefirere spiller om 15. og 16. plass.

Tapende kvartfinalister vil også spille plasseringskamper. Disse fire lagene rangeres seg i mellom etter samme kriterier som innad i hver enkelt gruppe. Da teller resultatene fra gruppespillskampene og kvartfinalen med i beregningen.
Beste og nestbeste tapende kvartfinalist spiller om 5. og 6. plass.
Tredjebeste og fjerdebeste tapende kvartfinalist spiller om 7. og 8. plass.

Walk-over:
Ved walk-over tildeles det laget som ”vinner” 3 poeng og resultatet settes til 3-0.

Gruppeplassering avgjøres på (i kronologisk rekkefølge):
– Poeng
– Målforskjell – differanse mellom antall scorede og innslupne mål
– Står to eller flere lag likt med poeng, og noen av lagene har fått registrert 3-0 etter walk-over, skal resultatene mot
de motstandere det gjelder, regnes for 3-0 i tilsvarende kamper også for de øvrige lag som står likt
– Flest scorede mål
– Innbyrdes oppgjør
– Loddtrekning

Plasseringer:
1. plass Finalevinner
2. plass Finaletaper
3. plass Vinner Bronsefinale
4. plass Taper Bronsefinale
5.-8. plass Tapende kvartfinalister etter plasseringskamp
9.-12. plass Gruppetreere etter plasseringskamp
13.-16. plass Gruppefirer etter plasseringskamp

Plasseringskamper, kvartfinaler, semifinaler og finaler:
Ved uavgjort etter ordinær tid:
– 2 x 5 min ekstraomganger
– Straffer

Premiering:
Vinner av turneringen
Tapende finalist
Vinner bronsefinale

Disiplinærreglement:

Kort:
Rødt kort gir automatisk én kamps karantene om ikke dommerens rapport tilsier noe annet. Ved karantene på mer enn én kamp vil laget bli underrettet spesifikt om dette.
Gule kort blir strøket etter kampens slutt.

Ved karantene skal den sones i første påfølgende kamp.

Lagledelsen plikter å påse at karantenebestemmelsene følges ved tildeling av røde kort.

Protester:
Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet av lagleder senest 20 min etter at kampen er ferdigspilt. Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område. Når protesten leveres skal det betales et gebyr på 500 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

Spillerberettigelse:

Spillerberettigelse:
– En spiller er berettiget etter NFF sine krav
– Overårige spillere er ikke tillatt
– Det er tillatt med hospitanter fra andre klubber, etter avtale klubbene i mellom.

Laglister:
Alle lag skal levere lagliste i sekretariatet ved ankomst med oversikt over spillere laget benytter i turneringen.
Laglistene skal inneholde:
– Navn på alle spillerne
– Draktnummer på alle spillerne
– Fødselsår på alle spillerne
– Navn på alle i lagledelsen
– Mobilnummer til lagledelsen

Forbehold:
Vi tar forbehold om endringer i turneringsoppsettet. Det skal mye til for at dette forbeholdet taes i bruk, og det vil som regel komme som en konsekvens av upåvirkelige årsaker som f.eks. vær, sykdomsutbrudd, ulykker ol. Slike endringer kan innebære eksempelsvis endring i bane, endring i spilletid, endring i kampoppsett, avlysing av enkeltkamper(plasseringskamper) etc. Det presiseres igjen at dette som regel gjelder i upåvirkelige situasjoner, og gjerne hvor det eneste alternativet er å avlyse turneringen. Endringene vil alltid prøves å holdes til et minimum!

Spillere og ledere oppfordres til fair play og fin sportsånd!

Lagene stiller  opp på rekke og takker for kampen etter kampslutt!

 

 

ITEC - Tournament regulations

 (Translation only, when in dispute due to interpretation, the Norwegian rules apply)

Importgruppen Tertnes Elite cup plays according to NFF (Norwegian Football Association) rules with exception of where otherwise specified.

Be aware that tournament rules may have changed up to the start of play. Information will be provided regarding changes that may have taken place up to the start of play. Teams agree to make themselves familiar with the regulations before start of play.

Jury:
The tournament Jury is made up of 3 members. The Jury’s third member will be a leader/coach from one of the teams that is not in any way affected by the outcome of the decision to be made. This member will be selected for each eventual disagreement, and we wish to make all teams aware that coaches may be asked to participate in resolutions.

All decisions concluded by the Jury are final and cannot be subject to appeal.

Game rules:

Age class:
G14 (B14)

Playing time:
2 x 30 minutes
All teams are guaranteed five games.
Games start Friday at 16:00, and the last game is finished Sunday at approximately 16:00. All teams must be ready to compete within these times.

Uniforms:
In the case of similar uniforms, the Away team will change. It is up to the referee to determine if the uniforms are too similar. Vests can also be borrowed from the Secretariat.

Players equipment:
All players shall use shinguards. The team management is responsible for ensuring that all players’ equipment is in working order before game start. Lack of shinguards is not considered reasonable grounds for protest.

Attendance:
All teams are obligated to arrive in uniform, at the scheduled field, ready to play at latest 10 minutes before the game is scheduled to begin. Teams not arriving at the agreed time without justifiable cause will be declared the loser in a walk-over. The Jury will determine what is justifiable cause upon late arrival or no-show.

System of play:
Teams are divided into two groups of five teams. These play a simple series. The two best teams from each pool will advance to the finals, to be played as a Cup.

Group3’s, Group 4’s, will play each other to place. Ranking same criteria as group play.

Best and second best group 3’s will play for 9th and 10th place.

Third best and fourth best group 3’s will play for 11th and 12th place.

Best and second best group 4’s will play for 13th and 14th place.

Third best and fourth best group 4’s will play for 15th and 16th place.

Loosing quarterfinalists also play ranking games. Ranking same criteria as group play, but both group results and quarterfinal results count in ranking the 4 loosing quarterfinalists.

Best and second best loosing quarterfinalists play for 5th and 6th place.

Third and fourth best loosing quarterfinalists play for 7th and 8th place.

Walk-over:
In the event of a walk-over, the ”winning team” is given 3 points, with final result of  3-0.

Group placement is determined by (in chronological order):
– Points
– Goals – the difference between the total goals scored and goals surrendered

In the event of two or more teams with equal points, and if any of the teams have registered 3-0 after a walk-over, then the results against the opponent (with regard to the walk-over), shall be counted as 3-0 in equivalent games also for the other teams that are equal.

– Most goals scored
– Mutual agreement
– Lottery

Placement:

1. place                        Final winner

2. place                        Final loser
3. place                        Winner Bronze final
4. place                        Loser Bronze final
5.- 8. place                   Loosing quarterfinalists after placement match

9.-12. place                  Group 3’s, after placement match 

13.- 16. place                Group 4’s, after placement match

Placement matches, semifinals and finals:

Upon no-decision after regular time:

– 2 x 5 mins extra time
– Penalties

Awards:
Tournament Winner
Finalist loser
Winner bronze final

 

Disciplinary rules:

Cards:
Red cards are automatically given one-game quarantine, unless the referees’ report says otherwise. Upon quarantine for mor than one game, the team will be informed specifically. Yellow cards expire upon the completion of each game.

Upon quarantine, time shall be served in the first game following the offense.

Team managers are obliged to ensure the quarantine is served following a red card.

Protests:
Eventual protests shall be delivered in writing to the Secretariat by the team management within 20 minutes of the end of the game. Any protest regarding events during the game shall be made known to the referee before he/she leaves the field or the field area. A fee of NOK 500 shall be paid upon the delivery of the protest. The fee will be reimbursed in the event the protest is awarded. The Jury’s decision is final and may not be subject to appeal.

Player Eligibility:

Player Eligibility:
– A player is eligible in accordance with NFF requirements
– Overage players are not allowed
– Teams may host players seconded from other clubs, upon agreement between the clubs.

Team rosters:
All teams shall deliver an overview of players to the secretariat upon arrival.
Team rosters shall include:
– Name of all players
– Uniform number of all players
– Birth year of all players
– Name and phone of all coaches and managers

Disclaimers:
Changes to the tournament schedule may occur. We make an effort to avoid any last minute changes. Unforeseen changes may occur as a result of circumstances outside of our control, for example, weather, illness, accidents, etc. Such changes may involve change of field, venue, game times, schedule, cancellation of single games (placement matches), etc. As a rule, any changes are due to circumstances outside of our control, especially in the case where the only alternative is to cancel the tournament. We will attempt to keep changes to a minimum.

 

Players and leaders are encouraged to Play Fair and with a spirit of sportsmanship.

At the end of each game, players will line up to greet each other and acknowledge a game well-played.

 

Logo%20ITEC%202018.JPG

Kalender

August
MTOTFLS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311