Nyheter

Vi har dessverre opplevd at ved betaling av flere treningsavgifter samtidig, så kan en eller flere av disse feile. Dersom det skjer for deg, vennligst følg anvisningen nedenfor.

04.06.2018
- Tertnes

 NFF Hordaland fortsetter arbeidet med å sette ekstra fokus på Fair Play 

14.06.2017
- oyvindhoysater

Tertnes Fotball Damer gratulerer 15 år gamle Hannah Marcussen med uttak til J15 landslaget. Vi er stolte og glade på Hannahs vegne, og ønsker henne lykke til på landslagssamlingen som er 21.-25. juni i Stavanger. 

04.06.2017
- oyvindhoysater

«Vi skal få Bergen til å smake bedre» Store ord fra Søtt+Salt!

03.04.2017
- oyvindhoysater

Årsmøte 2016 i TFD, ble holdt i går 20. mars i klubbhuset. Vi takker medlemmene for oppmøte (Det var plass til flere). Nytt styre ble valgt, og vi er veldig fornøyd med sammensetningen.

21.03.2017
- oyvindhoysater

Klubben oppfordrer lag til å melde seg på i lokale cuper. Her er det langt på vei fritt frem i forhold hvilke cuper dere kan melde dere på, men klubben har likevel føringer her:
I barnefotballen (6-12 år)
Åsane cup i mars måned hvert år, skal alle lag melde seg på i. Sjekk med klubben om det gjøres kollektiv påmelding.
Utenom forannevnte så anbefaler vi at dere spiller cuper i januar, en lokal reisecup innen fylke før sommerferien. På høsten arrangeres klubbens egen 3v3 cup. Den blir i 2013 helgen 26./27. oktober.
Viktig å si at dere trenere melder på nok lag i egen spillergruppe, slik at alle jentene får godt med spilletid. Det sikrer god ferdighetsutvikling individuelt, i tillegg til at det skapes positive fotballopplevelser.
I ungdomsfotballen (13-19 år)

Åsane cup i mars måned hvert år, skal alle lag melde seg på i. Sjekk med klubben om det gjøres kollektiv påmelding.
I tillegg anbefales gjerne Vinterserien som går av stabelen mellom november og mars hvert år. En flott turnering som gir deg som trener en fin mulighet til å få gode treningskamper med et konkurranseelement inn mot sesongstart.
Vi anbefaler også at det årlig gjennomføres en reisecup med laget. Se klubbens egen side for reisecuper.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
page1image1782336

TERTNES IDRETTSLAGTertnes Fotball Damer

Sportsplan

page1image2988080page1image3782336

1. Innledning

Tertnes Fotball Damer ”TFD” sin visjon er ” -vi bygger nærmiljø”. Det gjør vi gjennom å være en bredde- og satsingsklubb, med nedslagsfelt i nordre bydel av Bergen hvor hovedfokus er Tertnes-området, Morvik, Ulset og Øvre Ervik.

TFD sin sportslige hovedmålsetning er å ha lag på alle aldersnivå i barne- og ungdomsfotballen, samt rekruttere egne spillere til eget A-lag, og samtidig utvikle jenter for spill på et høyere nivå, som følge av målrettet arbeid.

For og lykkes med vår hovedmålsetting må alle trives og føle tilhørighet til klubben. Vi ønsker at TFD er et holdepunkt i lokalmiljøet og et eksempel til etterfølgelse for andre. TFD har siden 2011 vært sertifisert som Fair Play klubb, og dette skal etterleves av TFD som organisasjon, av trenere, lagledere og øvrig støtteapparat rundt klubb og lag, samt spillerne.

TFD vektlegger bredde og satsing like høyt og anser begge deler som gjensidig avhengig av hverandre. TFD ønsker å legge til rette for en sportslig utvikling av individuelle ferdigheter for alle. Samtidig ønsker vi å være en moderne klubb, og gode på kompetanse, slik at vi også kan utvikle morgendagens fotballspillere, også til eget A-lag. Det er avgjørende for å utvikle morgendagens fotballspillere er at spillere opplever idrettsglede og trives i sin sosiale setting.

I TFD benyttes aktivt hospitering, slik at spillerne skal få tilstrekkelige utfordringer ift sitt eget ferdighetsnivå. I tillegg kan interne eller eksterne fotballakademier benyttes for å påvirke sportslig utvikling til enkeltspillere.

Alkohol og andre rusmidler er forbudt å bruke, kjøpe eller ha i sin besittelse. Dette gjelder også for de over 18 år, samt reiseledere/trenere/lagledere som reiser i regi av TFD.

TFD har utarbeidet denne sportsplanen med utgangspunkt i vårt verdigrunnlag, for å gi retningslinjer på hvordan vi skal nå våre mål, og hvordan vi skal drive spiller-, trener-, leder- og klubbutvikling.

Sportsplanen skal være et hjelpemiddel og gi handlingsrom for treneren og en eventuell trenerkoordinator. Sportsplanen skal kommunisere klubbens mål og grunnprinsipper til eksisterende og potensielle samarbeidspartnere. Den skal være et levende dokument som kan forandres årlig etter innspill fra ressurspersoner i klubben. Det er styret i TFD som er ansvarlig for innholdet i sportsplanen.

Alle henvendelser til styret og klubben bør gjøres via klubbens e-post: tfd@tertnes.no
Det refereres flere ganger i Sportsplanen til ”vedlegg 1”. Dette er ”Retningslinjer for dugnad, refusjon, lagsøknader, kostnads- og kompensasjondekning for de aldersbestemte lag i Tertnes Fotball Damer”.

Hold deg oppdatert om klubben via www.tertnes.no eller via våre Facebooksider:http://www.facebook.com/TertnesFotballDamer

page1image3782752page1image3783168page1image3783376

Side 1

page2image1809216

TERTNES IDRETTSLAGTertnes Fotball Damer

Sportsplanen gir føringer på de forskjellige alderstrinn for:

 • ●  Krav og ønsker til trenere og lagledere

 • ●  Inndeling i lag

 • ●  Støtteapparat og organisering

 • ●  Spillerutvikling og hospitering

 • ●  Sosialt

 • ●  Turneringer og turer

 • ●  Fokusområder på trening

 • ●  Fokusområder på kampFotballfilosofi

  Den ”blå tråden” vi ønsker skal være enhver treners trenerfilosofi er:

 • ●  Utvikling av basisferdigheter

 • ●  Fokus på teknikk, pasningstempo, flest mulig ballberøringer

 • ●  Ballbesittende, moderne fotball, spille gjennom ledd

  Spillerutvikling og hospitering

  Spillerutvikling kommer foran lagets behov for å vinne kamper.

  TFD har pr i dag ikke egne keepertreninger, men tilbyr støtte til keepertreninger utenfor egen klubb, ihht vedlegg 1.

  Når det gjelder utespillere praktiserer TFD spillerutvikling også ved hospitering både i barne- og ungdomsfotballen. Dette er et tilbud til spillere som over tid viser rette holdninger, stor treningsiver og helt klart kan ha behov for ekstra utfordringer. Hospitering er et utviklingstilbud hvor enkeltspillere tilbys å følge treninger og eventuelt kamper på et lag i 1 eller 2 årsklasser høyere enn vedkommende normalt tilhører.

  Hospitering krever god kommunikasjon både mot trenere og spillere på det avgivende og mottakende lag samt foreldregruppen til begge lag. Dette må ivaretas i hvert enkelt tilfelle av trenere og lagledere i involverte lag.

  Primært ønsker vi at spillere hospiterer opp i treningssammenheng over en gitt periode (en eller flere treninger i uken), men spiller kamp for laget på sitt eget alderstrinn. Ved kampkollisjon går alltid primærlag foran, med mindre annet er avtalt mellom involverte parter på de respektive lag. Sportslig leder bør informeres via klubbens e-post adresse.

page2image4986448

Side 2

page3image1811008

TERTNES IDRETTSLAGTertnes Fotball Damer

Permanent oppflytting

Mestrer spilleren nivået på et eldre lag og nivået er hensiktsmessig for spilleren, kan klubben i dialog med spilleren og foresatte flytte henne opp ett årskull.

Forutsetninger for permanent oppflytting: Avklaring skal skje mellom begge lags trenere, sportslig leder, samt foreldre. Kamper kan spilles med opprinnelig primærlag etter avtale med de involverte.

Hospitering på cuper

Dersom et lag skal delta på cup og mangler spillere til eget/egne lag, så skal det primært rekrutteres internt i klubben med start fra nærmeste årsklasse. Kontakten skal foregå på trener til trener nivå. Det er avgjørende med god kommunikasjon mellom trenerne, med spillere og foreldre, slik at integrasjonen med spillerne også gjøres sosialt i spillergruppen en kommer til. Dersom det ikke er mulig å låne spillere internt i klubben, åpner klubben for ekstern hospitering. I så måte skal også klubben orienteres skriftlig og begrunnelse gis. Sist er det viktig å påpeke at trenere og lagleder har ansvar for å sjekke cupens reglement i forhold klubbintern / ekstern «lagshospitering» i den aktuelle cupen de meldes på i.

Klubben tillater at det lånes ut spillere til andre klubber i forbindelse med cuper eller turneringer. Det forutsettes da at eget lag ikke stiller. Dette er et ekstratilbud som skal avklares først med spilleren, dernest foreldre og sportslig leder i klubben. Klubben som skal låne spilleren, må sende en kort, men tydelig mail til oss i TFD, med hvem det gjelder og når. TFD kan ikke nekte spilleren å delta med andre lag på cuper/turneringer, men vi i TFD ønsker ved styret å godkjenne utlånet.

2. Barnefotball 6-12 år

Barnefotballen skal utelukkende organiseres etter Norges Fotballforbunds retningslinjer for barnefotball. Barna skal oppleve trygghet, det skal fokuseres på mestring for alle, og dermed at barna trives i klubben.

De individuelle ferdighetene og utvikling av disse skal tilpasses eget utviklingsnivå.

Barnefotballen er i hovedsak foreldredrevet, og ledes av sportslig leder eller den styret gir dette mandatet til.

Annen idrett som utvikler basisferdigheter skal oppfordres og fortrinnsvis være en del av barnas aktivitetstilbud. TFD ønsker at barn får prøve ut andre aktiviteter, og trenere og lagledere i TFD bør strekke seg langt i å sette barnas egne ønsker foran, selv om det i en periode kan gå utover oppmøte for vedkommende på lagets fotballtreninger.

Krav og ønsker til trener og lagledere

TFD oppfordrer at de som påtar seg treneransvaret tar trenerkurs tilsvarende aktivitetsleder (Trener 1/I - Barnefotball) så snart trenergjerningen påbegynnes. All trenerutdanning dekkes 100% av TFD, og aktivitetslederkurs arrangeres hver høst/vinter.

page3image3006000

Side 3

page4image1803392

TERTNES IDRETTSLAGTertnes Fotball Damer

Trener og lagleder skal fremlegge politiattest til styrets kontaktperson (se hjemmesidene for ytterligere informasjon).

Det bør trenes 1-2 ganger pr uke i tillegg til kamp. Trener skal vektlegge riktige holdninger og korrigere uønsket adferd. Ved hospitering skal trener være spesielt oppmerksom, og følge opp spilleren spesielt. Trener skal koordinere med treneren på nivået under og over for hospitering av talentfulle spillere. Trener skal eventuelt ha dialog med andre trenere på samme årstrinn mht antall spillere pr lag, treningsmetoder, talenter og annet. Trener skal velge ut spillere som skal få tilbud om ekstratreninger i form av talentsatsinger (Akademier).

TFD er en sertifisert Fair Play klubb og dette skal synliggjøres ovenfor spillere og foreldre (se hjemmesidene for ytterligere informasjon).

Trener/Lagleder må i noen grad bistå styre i arbeidet med å nå ut til foreldre/spillere.

Inndeling i lag

Inndeling i lag bør skje på tvers av skole og klassetilhørighet. Alle spillerne skal behandles likeverdige. Det skal vektlegges lik spilletid i hele barnefotballen, og at spillerne har tilhørighet til et og samme lag. Det skal ikke deles inn i 1 og 2 lag, men inn i jevnbyrdige lag. Trener skal legge vekt på å gi alle spillere mestringsfølelse gjennom et differensiert tilbud og individuell veiledning. Trener skal la spillerne variere mellom de ulike posisjoner på banen. I spillergrupper der enkeltspillere krever ekstra oppmerksomhet kan trener kreve at foreldre er tilstede, for at trener skal kunne fokusere på gruppen.

Det året jentene fyller 12 år, er det ønskelig at trener og lagleder på trinnet over kommer sammen med jenter 12 trener og lagleder og oppretter et “overbygningslag” som meldes på i serien til Jenter 13. Dette gjøres for å forberede jentene på overgangen til 11er fotball. Se også “Inndeling i lag” for Ungdom, som forklarer overgangen til 11er fotball.

Støtteapparat og organisering

Hvert lag skal bestå av minimum en trener og en lagleder, samt ivareta rollene webansvarlig og dugnadskontakt. Støtteapparatet blir til gjennom foreldremøter, som organiseres minimum en gang pr sesong. Det er viktig at trener og lagleder besørger god nok kommunikasjon fra laget mot hjemmet, men likeså at hjemmet solidarisk gir laget melding ved forfall til trening eller kamp.

Sosiale medier som kommuniksjonsform bør ikke benyttes i barnefotballen.

Sosialt og foreldremøte

Lagleder skal organisere minst en utenomsportslig samling/aktivitet pr halvår pr lag. Lagleder skal organisere foreldremøter minimum en gang pr sesong, helst to. Ved innkalling til foreldremøte skal styret også inviteres gjennom å sende e-post til klubben. Styret ønsker å bruke noen minutter å fortelle om klubben og dens aktiviteter. Håpet og målsetningen med det er å få flere til og få et eierskap til klubben for på den måten kunne rekruttere nye medlemmer til styrearbeid og andre klubbstyrte oppgaver.

page4image4990368

Side 4

page5image1805856

TERTNES IDRETTSLAGTertnes Fotball Damer

Alle tiltak som laget velger seg, og det er ønskelig at klubben dekker helt eller delvis, skal det sendes en kortfattet søknad til klubben på per e-post. Se for øvrig vedlegg 1.

Turneringer og turer

6-8 år: 2-3 dagsturneringer per år i nærområdet.
9-12 år: 3-4 dagsturneringer per år i nærområdet samt 1 overnattingsturnering.

Fokusområder på trening

Tilstrebe et helhetlig treningsopplegg for hver enkelt spiller. Individuell fokus 50 - 75%, lagfokus 25 - 50%.

Det er et mål at barna skal oppfatte teknisk trening som gøy og motiverende. TFD ønsker at det legges til rette for varierte og gode øvelser som påvirker spilleres tekniske ferdigheter i positiv retning over tid.

Det bør være jevne lag ved spillaktiviteter. Få og enkle øvelser på trening for gjenkjenning. Fokuser på mange ballberøringer. Unngå venting/kø på øvelser, involver gjerne foreldre. Unngå kjefting, skriking. Positiv rettet veiledning.

Alle spillere skal ha tilgang til egen ball. Fokusområder innen teknikk: Hovedfokus skal være pasning og mottak. Ballføring med og uten retningsforandringer. Vendinger (såle, utside, innside). Demping/mottak. Kortpasning. Skudd og etter hvert Heading.

NFF’s Mini/Teknikkmerke kan inkluderes i treningen. Klubben organiserer merketaking minimum 1 gang pr år, og om ønskelig kan dette også gjennomføres på trening.

Fokusområder på kamp

Hovedfokus skal være på prestasjon og Fair Play, ikke på resultat. Resultatet skal komme som følge av gode prestasjoner. Alle bør få spille like mye i kamp som de selv ønsker. Det skal rulleres på startoppstilling og innbyttere slik at kampene blir jevne. Suppler gjerne motstanderlag ved for få spillere. Rotasjon på plasser for den enkelte spiller. Keeperrollen skal rulleres på alle. Unngå kjefting og skriking. Positiv rettet veiledning.

3. Ungdomsfotball 13-16 år (19 år)

Ungdomsfotballen i TFD skal organiseres med både et breddetilbud og et satsingstilbud (elite), tilpasset ferdighetsnivå og motivasjon. Målet for ungdomsfotballen er å gi alle spillere et tilpasset trenings-/kamptilbud, for å stimulere til mestring på sitt nivå og dermed trivsel.

Vi ønsker at alle spillere på et alderstrinn skal ha treningstid samtidig, mens vi ønsker ulike treningstidspunkt for tilstøtende årstrinn for å muliggjøre hospitering i årsklassen over. Vi ønsker som en retningslinje maksimum 2 seriekamper per uke per spiller. Dersom det er ønskelig for alle involverte, kan selvsagt flere kamper spilles per uke.

page5image4991712

Side 5

page6image1808544

TERTNES IDRETTSLAGTertnes Fotball Damer

Ungdomsfotballen er i hovedsak foreldredrevet, men med kvalifiserte trenerkrefter, og ledes av sportslig leder eller den styret gir dette mandatet til.

Krav og ønsker til trenere og lagledere

Trenerne for ungdomsfotballen er typisk engasjert av klubben helst gjennom en trenerkontrakt og medfører et kvalitativt og faglig sterkt tilbud til spillergruppen. Trenerne må ha gjennomført, eventuelt ha planer om å gjennomføre, minimum trener 1 utdannelse. Aktivitetstilbudet vil typisk ligge på minimum 2-3 treninger i uken inklusiv basistrening, styrke, koordinasjon etc. Dersom alderstrinnet har 2. lag, er det trenernes ansvar å følge 2. lagskamper for å holde oversikt over spillergruppen.

Dersom et alderstrinn har spesielt mange jenter, må trenerne rekruttere primært fra foreldregruppen på de enkelte lag en hjelpetrener som bør ha gjennomført, eventuelt ha planer om å gjennomføre aktivitetslederkurset.

Klubben ønsker at hvert alderstrinn trener sammen og ikke differensier på eventuelt 1. og 2. lag. En spillergruppe som trener sammen, men kan spille kamper for hver sine lag innen samme årsklasse. Optimalt bør alle jentene få prøve seg på et 1. lag med jevne mellomrom. Dette for å oppnå god sosialisering innad i aldersgruppen, samt gi jentene muligheter for å teste seg selv ferdighetsmessig og få samspill på tvers av lagene.

Trener og lagleder skal fremlegge politiattest til styrets kontaktperson (se hjemmesidene for ytterligere informasjon).

Trenere skal opptre som forbilder, og være bevisst sin egen rolle som forbilde. En trener skal vektlegge riktige holdninger og korrigere uønsket adferd. Trener skal ha dialog med andre trenere i ungdomsfotballen mht antall spillere per lag, treningsmetoder, talenter og annet. Trener skal velge ut spillere som skal få tilbud om ekstratreninger i form av talentsatsinger (Akademier) og til sonesamlinger (kretslagsspill). Treneren skal være utviklingsorientert fremfor resultatorientert.

TFD er en sertifisert Fair Play klubb og dette skal synliggjøres ovenfor spillere og foreldre (se hjemmesidene for ytterligere informasjon).

Trener/Lagleder må i noen grad bistå styre i arbeidet med å nå ut til foreldre/spillere.

Inndeling i lag

Overgang fra 7er til 9er/11er fotball er spesielt krevende og forutsetter en åpen og ærlig dialog med spillere, foreldre, og apparatet rundt laget. Det bør i ungdomsfotballen være en klar holdning at ”alle spiller med alle”, men helt klart at det sportslige tilbudet differensieres ut i fra spillerens treningsiver, engasjement, holdninger og fotballferdigheter. For, vi har plass til alle, og ønsker alle jentene med videre lengst mulig.

Klubben har en sportslig målsetning om at lagene skal spille i 1. divisjon, med mindre andre forhold tilsier så. (ex, er årganger med få spillere)

Det året jentene fyller 12 år, er det ønskelig at trenere og lagledere på trinnet kommer sammen og oppretter et “overbygningslag” som meldes på i serien til Jenter 13. Dette gjøres for å forberede jentene på overgangen til 9er/11er fotball.

page6image4993392

Side 6

page7image1810784

Kjøreregler:

TERTNES IDRETTSLAGTertnes Fotball Damer

page7image4997200
 • ●  Åpen kommunikasjon. Trenermøter og foreldremøte må avholdes. Hold sportslig leder informert.

 • ●  En stamme velges ut til å spille de fleste kampene. De resterende spillerne rullerer likt inn på laget. Rulleringslisten må planlegges uke for uke.

  Støtteapparat og organisering

  Hvert lag skal bestå av minimum en trener og en lagleder, samt ivareta rollene webansvarlig og dugnadskontakt. Støtteapparatet blir til gjennom foreldremøter som skal organiseres minimum en gang pr sesong.

  Det er viktig at trener og lagleder besørger god nok kommunikasjon fra laget mot hjemmet, men likeså at hjemmet solidarisk gir laget melding ved forfall til trening eller kamp.

  Dersom Sosiale medier benyttes som kommuniksjonsform i ungdomsfotballen, gjennom lukkede grupper eller sider, bør det være som et tillegg til WEB og e-post informasjon. På denne måten sikrer en at alle får lik tilgang til informasjon.

  Sosialt og foreldremøte

  Lagleder skal organisere minst en utenomsportslig samling/aktivitet pr halvår pr lag. Lagleder skal organisere foreldremøter minimum en gang pr sesong, helst to. Ved innkalling til foreldremøte skal styret også inviteres gjennom å sende e-post til klubben. Styret ønsker å bruke noen minutter å fortelle om klubben og dens aktiviteter. Håpet og målsetningen med det er å få flere til og få et eierskap til klubben for på den måten kunne rekruttere nye medlemmer til styrearbeid og andre klubbstyrte oppgaver.

  Alle tiltak som laget velger seg, og det er ønskelig at klubben dekker helt eller delvis, skal det sendes en kortfattet søknad til klubben på per e-post. Se for øvrig vedlegg 1.

  Spillerutvalg

  Fra jenteklassene bør lagene ha et spillerutvalg valgt av spillerne som kan komme med innspill og tilbakemeldinger til trenere, lag og klubb. Spillerutvalget bør møtes ved behov, og diskutere følgende:

 • ●  Forhold internt i laget, blant spillerne, trives alle?

 • ●  Tilbakemelding og ønsker til trenere og lagledere

 • ●  Spillerutvalget bør ha direkte kontakt med sportslig leder som holdes informert om aktuelle saker.

  Et spillerutvalg kan også ha egne retningslinjer for individuell premiering, stemt frem av spillerne selv. Gode eksempler her kan være: “Spillernes spiller”, “Spillernes mest fremgangsrike”, og “Spillernes humørspreder”. Kriterier:

Side 7

page8image1824896

TERTNES IDRETTSLAGTertnes Fotball Damer

 • ●  Spillernes spiller; ferdigheter, treningsinnsats/frammøte, holdninger på og utenfor banen, fair play, positive innslag til laget.

 • ●  Spillernes mest fremgangsrike; ferdighetsmessig fremgang, samt se på treningsinnsats/frammøte, holdninger, fair play.

 • ●  Spillernes humørspreder; godt humør, positivt miljøbidrag i laget, omtenksom.

  Turneringer og turer

  • ●  13-14 år: 3-4 dagsturneringer per år i nærområdet, 1-2 overnattingsturneringer.

  • ●  15-16 år: 3-4 dagsturneringer per år i nærområdet, 2 overnattingsturneringer.

   Fokusområder på trening

   Tilstrebe et helhetlig treningsopplegg for hver enkelt spiller. Individuell fokus 50- 75%, lagfokus 25 – 50%. Individuell differensiering i tilbudet ut ifra ferdigheter og motivasjon.

   En vanlig trening bør i hovedsak bestå av øvelser og spillsituasjoner. Utfra det tema som treneren ønsker å fokusere på, velges relevante øvelser. Målet er å gi spillerne "gode bilder" og se igjen elementer fra øvelsene i spillfasen.

   Standard oppvarmingsprogram i forkant av treningstid på kunstgresset. Mye spill med få spillere på hvert lag, 3 vs 3, 4 vs 4. Få og enkle øvelser på trening for gjenkjenning, men med progresjon. Tilstreb mange ballberøringer. Unngå venting/kø på øvelser. Unngå kjefting, skriking. Positiv rettet veiledning.

   Teknisk fokus: Hovedfokus skal være pasning og mottak. Ballføring med og uten retningsforandringer. Vendinger (såle, utside, innside). Finter (kropps, oversteg, skudd). Mottak. Kortpasning. Skudd. Heading.

   Taktisk fokus: Pasningsskygge, vende/snu spillet, angripe/finne rom, skape 2 mot 1 (Småjenter), 1. forsvarer, 2. forsvarer, 3. forsvarer (Jenter), sideforskyvning (Jenter), bevissthet i presshøyde (Jenter).

   Fokusområder på kamp

   Hovedfokus skal være på prestasjon, ikke på resultat. Resultat skal komme som følge av gode prestasjoner. Fokus på Fair Play. Som hovedregel skal alle spille i kampene man møter på. Spillerne bør ha prøvd ulike posisjoner på banen i løpet av en sesong.

   Unngå kjefting, skriking. Positiv rettet veiledning før, under og etter kamp. Oppmuntre når noen mislykkes. Skryte når noen lykkes. Oppfordre til å tørre å gjøre ting med ball. Spille ball, ikke sparke ball. Tertnes Fotball Damer skal spille ballbesittende moderne fotball, og spille gjennom ledd.

page8image3013504

Side 8

page9image1827584

TERTNES IDRETTSLAGTertnes Fotball Damer

4. A- lag (og Junior - 17-19 år)

TFD har som mål å ha et juniorlag i høyeste divisjon for å utvikle fotballspillere også til eget A-lag. Dersom klubben ikke har nok spillergrunnlag for begge, skal A-lag prioriteres.

Demografien i Tertnes & omegn tilsier at laget burde ligge i øvre halvdel av 3 divisjon, med potensiale til spill i 2 divisjon. Dette potensiale og en satsing vil kreve større klubbressurser og langsiktige samarbeidspartnere.

A-lags og Juniorfotballen skal gi alle spillere et tilpasset trenings- og kamptilbud, og spillerne skal være rollemodeller for de yngre spillerne i klubben.

Krav til trenere

Trenerne for A-lag (Juniorlag) er typisk engasjert av klubben gjennom en egen trenerkontrakt og medfører et kvalitativt og faglig sterkt tilbud til den mest motiverte gruppen spillere. Trenerne må ha minimum trener 1 utdannelse, helst trener 2. Aktivitetstilbudet vil typisk ligge på minimum 3-4 treninger i uken inkl. basistrening, styrke, koordinasjon etc. Det er trenernes ansvar å følge opp eventuelle 2. lagskamper for å holde oversikt over spillergruppen, samt ha god kommunikasjon med trenerne i ungdomsfotballen.

Øvrige forhold er regulert gjennom trenerkontrakten.

Sosialt

Dersom det er gjennomførbart bør trener og lagleder legge til rette for utenomsportslig samling/aktivitet et par ganger per år. For denne aldersgruppen avholdes ikke foreldremøte, men jevnlige spillermøter. Laget inviterer styret ved sportlig leder til å delta på disse møtene.

Et eventuelt Spillerutvalg kan opprettes dersom spillergruppen ønsker det og laget har såpass mange egne spillere innenfor alderssegmentet 17 år +. I så fall etter samme retningslinjer som innen ungdomsfotballen.

Turneringer og turer

Treningsleirer, turneringer og turer blir til på eget initiativ. Klubben legger inn i sitt årlige budsjett midler til utvikling og drift av A-laget, herunder en årlig treningsleir.

Klubben åpner for at J16 og A-spillere i klubben kan reise på en årlig treningsleir. Søknad skal sendes til klubben. Ved ja, vil klubben bidra i planleggingen av treningsleiren sammen med lagets trenere og lagledere. En slik leir skal i hovedsak dekkes av spillerne fullt ut, men klubben vil prøve å bidra også økonomisk gjennom avsetninger i de årlige budsjettene. Det vil også være en maksgrense for antall trenere og lagledere. Det henvises ellers til Vedlegg 1 i Sportsplanen for øvrige bestemmelser. Søknaden skal minimum inneholde:

 • -  En kort beskrivelse fra søker om hvem som er ansvarshavende for turen, hvor turen går til, når, formål med turen, treningsopplegget og eventuelle planlagte kamper m.m

 • -  En søknad bør være klubben i hende i god tid før planlagt treningsleir

 • -  Klubben anbefaler at det innhentes minst tre tilbud

page9image3012832

Side 9

page10image1833184

TERTNES IDRETTSLAGTertnes Fotball Damer

 • -  En bekreftelse på at 20 spillere eller flere reiser (et minimumskrav fra klubben)

 • -  De fleste av spillerne er skoleelever, så en treningsleir bør legges til friperioder

 • -  Minimum 1 «mor» per 10 spillere skal være med på en slik treningsleir, dersom en

  reiser med spillere under 18 år.

 • -  Antall trenere og lagledere

 • -  Trenere / lagledere bekrefter ansvar for at klubbens regelverk etterleves og overholdes.

 • -  En rapport fra treningsleiren sendes i «dagbok-form» til klubben per mail innen to uker

  etter hjemkomst

  5. Old Girls / Rekrutteringslag / B-lagKlubben har for tiden ikke tilbud her.
  Lykke til!
  Styret

  Tertnes Fotball Damer april 2015 (sist oppdatert)

page10image5003696

Side 10

Kalender

Mai
MTOTFLS
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345